faculty transparent

מדינת ישראל ויהדות זמננו - לימודי עמיות יהודית

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Image
image
image
image

מדינת ישראל ויהדות זמננו

לימודי עמיות יהודית

 
התכנית 'מדינת ישראל ויהדות זמננו' (לימודי עמיות יהודית) בחוג לתולדות ישראל ובחוג ללימודי ישראל עוסקת במגוון נושאים ומאורעות על תולדות היהודים בזמן החדש, בחקר הקהילות התכנית 'מדינת ישראל ויהדות זמננו' (לימודי עמיות יהודית) בחוג לתולדות ישראל ובחוג ללימודי ישראל עוסקת במגוון נושאים ומאורעות על תולדות היהודים בזמן החדש, בחקר הקהילות היהודיות בדורות האחרונים ובסוגיות יסוד בחברה הישראלית וביחסיה עם התפוצה היהודית מחוץ למדינת ישראל.

תכנית הלימודים הייחודית מקנה לסטודנטים את הכלים להבנת מורכבותם של יחסי מדינת ישראל והקיום היהודי בתפוצות; יידונו בה שאלות על זהות יהודית ועל שייכות ואחריות לעם היהודי; הסטודנטים יעסקו בחקר התהליכים שעיצבו את הקהילות היהודיות המרכזיות מחוץ לישראל (צפון אמריקה ודרומה, מזרח אירופה ומערבה, צפון אפריקה והמזרח התיכון); סוגיות שנמצאות בלב השיח על הקיום היהודי בן זמננו ייבחנו בתחומי התרבות, האמנות, הפילוסופיה והמשפט במחקר חברתי איכות כמותי ; בנרטיב ההיסטורי ובמארג הארגוני, המקומי והגלובלי.
התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי חתך קבלה גבוה אשר רואים את עתידם באקדמיה ובעבודה עם יהדות העולם.

בתכנית מתקיימים שני מסלולי לימוד:
מסלול א' (עם תזה) מחקרי בחוג לתולדות ישראל: 7 קורסים (28 שש"ס) במסגרת התכנית ולימודי שפה זרה, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת תזה.
מסלול ב' (ללא תזה) לא מחקרי - 9 קורסים (36 שש"ס) במסגרת התכנית, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ובחינת גמר.

סטודנטים שיתקבלו לתכנית יזכו במלגת שכר לימוד בסך 4,000 דולר.
הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, יום ג', ומתקיימים במשך שלושה סמסטרים עוקבים (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ)
בסמסטר ב' יצאו הסטודנטים לסיור לימודי לאירופה במימון התכנית.

מספר המקומות מוגבל והקבלה על בסיס הצטיינות וראיון אישי.
מחקר