banner heb

החוג לתולדות ישראל - תכנית ללימודי עַמִּיּוּת יהודית

חזרנו לשגרה, קבלת הקהל במזכירות מתקיימת בטלפון ודרך הדואר האלקטרוני בלבד!.
אנו עושים כל מאמץ לענות לכל הפניות שיתקבלו.

התכנית ללימודי עמיות יהודית בחוג לתולדות ישראל עוסקת במגוון נושאים ומאורעות על תולדות היהודים בזמן החדש, בחקר הקהילות היהודיות בדורות האחרונים ובסוגיות יסוד בחברה הישראלית וביחסיה עם התפוצה היהודית מחוץ למדינת ישראל.


תכנית הלימודים הייחודית מקנה לסטודנטים את הכלים להבנת מורכבותם של יחסי מדינת ישראל והקיום היהודי בתפוצות; יידונו בה שאלות על זהות יהודית ועל שייכות ואחריות לעם היהודי; הסטודנטים יעסקו בחקר התהליכים שעיצבו את הקהילות היהודיות המרכזיות מחוץ לישראל (צפון אמריקה ודרומה, מזרח אירופה ומערבה, צפון אפריקה והמזרח התיכון); סוגיות שנמצאותבלב השיח על הקיום היהודי בן זמננו תיבחנה בתחומי התרבות, האמנות, הפילוסופיה והמשפט; במחקר חברתי איכותני וכמותי; בנרטיב ההיסטורי ובמארג הארגוני המקומי והגלובלי. 
התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי חתך קבלה גבוה אשר רואים את עתידם באקדמיה ובעבודה עם יהדות העולם.

בתכנית מתקיימים שני מסלולי לימוד:
מסלול א' (עם תזה) מחקרי - 7 קורסים (28 שש"ס) במסגרת התכנית ולימודי שפה זרה, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת תזה. סטודנטים שיתקבלו למסלול זה יזכו במלגת שכר לימוד בסך 5,000 דולר.
מסלול ב' (ללא תזה) לא מחקרי - 9 קורסים (36 שש"ס) במסגרת התכנית, כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ובחינת גמר. סטודנטים שיתקבלו למסלול זה יזכו במלגת שכר לימוד בסך 4,000 דולר.

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, יום ג', במשך שלושה סמסטרים עוקבים (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ)
בסמסטר ב' יצאו הסטודנטים לסיור לימודי לאירופה במימון התכנית.

מספר המקומות מוגבל והקבלה על בסיס הצטיינות וראיון אישי.